Algemene verkoopvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Betaling

Behoudens andere vermelding op de factuur zijn de facturen contant betaalbaar.
Bij laattijdige betaling, geheel of gedeeltelijk, wordt zonder enige aanmaning van rechtswege
- het factuurbedrag forfaitair met 10 % verhoogd, met een minimum van 40 euro
- de niet betaalde bedragen verhoogd met een verwijlintrest van 1 % per maand.

2. Leeggoed

De flessen, bakken en paletten blijven eigendom van de brouwerij.
Het leeggoed wordt enkel teruggenomen ingeval de flessen zich in hun oorspronkelijke bakken bevinden.
Het leeggoed wordt aangerekend aan de waarborgsom die van toepassing is op het ogenblik van de uitvoering van de bestelling.
ln zoverre het leeggoed niet binnen 60 dagen teruggestuurd wordt, zal het aan kostprijs gefactureerd worden.

3. Eigendomsoverdracht

Het eigendomsrecht van de verkochte goederen gaat over op de koper van zodra de volledige koopprijs is betaald Het risico van de verkochte goederen gaat evenwel over op de koper vanaf het ogenblik van de levering of van de afhaling.

4. Bewaring van het bier

Zowel tijdens het vervoer als tijdens de opslag dient het gekochte bier beschut te worden tegen rechtstreekse bestraling van de zon en tegen warmte en koude. De bewaring dient te gebeuren bij een temperatuur tussen 5 en 15  °C in een donkere ruimte.

5. Klachten

Geen enkele klacht betreffende de geleverde waren zal aanvaard worden na de dertigste dag te rekenen vanaf levering. Klachten mbt vatenbier worden slechts aanvaard voor zover de inhoud van het vat dat tot de klacht aanleiding geeft niet met meer dan l0 liter is verminderd.

6. Afwijkingen

Afwijkingen van deze verkoopsvoonrvaarden kunnen enkel bij geschrift worden toegestaan. 

7. Bevoegdheid

Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.